Ustrzyki Dolne, 19.11.2020
Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o.
Ul. Rynek 19
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 6891190518, REGON: 371185236
Tel: 13 461 10 09, 0-512 226 481
e-mail: biuro@eko-karpaty.com
www.eko-karpaty.com
Bieszczadzka droga

projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4, typ projektu: "Wsparcie MŚP", poddziałanie: 1.4.1. "Dotacje bezpośrednie"


Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Projekt umowy
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Oferta - opis rozwiązania
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty