RODO

GRUPA EKO-KARPATY SP. Z O.O.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o. z siedzibą Ustrzykach Dolnych , kod pocztowy 38-700, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221530, NIP 689-119-05-1,. adres e-mail: biuro@ekarpaty.pl, numer telefonu: 885 446 039.

 1. Podstawa prawna

1) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2) Podstawą prawną do przetwarzania danych jest także art. 6 ust.1 lit. F RODO, tj. Prawnie

uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń

w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu

Administratora oraz jego usług.

 1. Prawa uczestnika imprezy turystycznej

1) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikowi Imprezy

turystycznej lub innej usługi świadczonej (dalej: Uczestnik) przez Administratora przysługuje:

prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia

danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

2) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał dane

osobowe klienta w oparciu o wyrażoną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

3) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

Rozporządzenia.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

1) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust.1 lit.b-c RODO)
 2. b) wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości rachunkowej, udzielanie odpowiedzi na reklamacje
 3. c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy- prawnie uzasadniony interes
 4. d) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta
 5. e) przesyłanie informacji marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie

danych w tym celu

 1. f) marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych w celu

przygotowania i przedstawienia oferty na imprezę turystyczną lub inną usługę świadczoną

przez Administratora.

 1. g) udzielania odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego

na stronie www.ferias.pl oraz za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail.

 1. h) Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych – wyłącznie w związku z prowadzeniem

profilu oraz odpowiedzi na pytania użytkowników.

GRUPA EKO-KARPATY SP. Z O.O., 38-700 USTRZYKI DOLNE 94, NIP 689-119-05-18

www.ekarpaty.pl, biuro@ekarpaty.pl

 1. Zakres przetwarzanych danych

1) Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach wymienionych w §4 niniejszej Polityki

Prywatności, w tym w szczególności: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail,

numer telefonu, adres zamieszkania, dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do

weryfikacji tożsamości klienta ( miejsce urodzenia, obywatelstwo, , seria i numer dokumentu, data

wydania, data ważności, imiona rodziców, organ wydający dokument) oraz wzór podpisu.

2) Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej

wykonania. Odmowa podania w/w danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

1) Administrator przetwarza dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz konieczny do

wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych

przepisów np. Podatkowych.

2) Administrator ma prawo do przetwarzania danych do momentu wyrażenia sprzeciwu lub

wycofania zgody.

 1. Odbiorcy danych osobowych

1) Administrator zgodnie z §4 może przekazać dane osobowe: liniom lotniczym i autokarowym,

hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom, operatorom płatności, agentom

współpracującym z Administratorem, kontrahentom krajowym i zagranicznym, podmiotom

odpowiedzialnym za procesy prawne i księgowe oraz podmiotom IT.

2) Administrator może przekazać dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (GOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony w zakresie

niezbędnym do wykonania zawartej umowy.

 1. Podsumowanie

1) Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa

informacji.

2) Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko serwisu www.ekarpaty.pl.

3) Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności

w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym

w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu i działalności

Administratora.