REGULAMIN SERWISU

WWW.EKARPATY.PL

 

I Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem Serwisu – www.ekarpaty.pljest Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 19, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP 689-119-05-18, REGON 371185236.

 

 

II Definicje

 

 1. Organizator turystyczny/Organizator- należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym Przedsiębiorcą turystycznym, lub też Przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane Podróżnego innemu Przedsiębiorcy turystycznemu.

 

 1. Przedsiębiorca turystyczny – należy przez to rozumieć Organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych Usług turystycznych, Agenta turystycznego lub dostawcę Usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną.

 

 1. Podróżny – należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć Umowę lub
  jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej z Organizatorem.

 

 1. Uczestnicy – Podróżni w imieniu, których Podróżny (pierwszy podmiot wymieniony w Rezerwacji, Umowie lub będący płatnikiem Rezerwacji) dokonuje Rezerwacji i zawarcia Umowy.

 

 1. Strony – łącznie Organizator i Podróżny.

 

 1. Agent turystyczny/Agent – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę turystycznego innego niż Organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy turystyczne utworzone przez Organizatora.

 

 1. Impreza turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

 1. Usługa turystyczna – należy przez to rozumieć: 1) przewóz pasażerów, 2) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, 3) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych lub 4) inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w pkt 1-3 powyżej.

 

 1. Umowa o udział w imprezie turystycznej/ Umowa dotyczącą Imprezy turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej. Umowa jest zawierana pomiędzy Organizatorem a Podróżnym.

 

 1. Rozpoczęcie Imprezy turystycznej- należy przez to rozumieć rozpoczęcie wykonywania Usług turystycznych w ramach tej samej Imprezy turystycznej, tj. data wylotu/wyjazdu stanowi dzień rozpoczęcia Imprezy turystycznej.

 

 1. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych – integralna część Umowy, regulująca wzajemne prawa i obowiązki Podróżnego, Organizatora i Agenta.

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu określający warunki korzystania z Serwisu i świadczenia usług przez Organizatora. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Serwis – platforma służąca do przeglądania, prezentowania imprez turystycznych, a także dokonania rezerwacji i nabywania w/w imprez turystycznych przy pomocy formularza rezerwacyjnego, dostępna na stronie www.ekarpaty.pl, będąca własnością Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o.. Serwis umożliwia Podróżnym dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej wraz z dokonaniem płatności zaliczki lub pełnej płatności za zarezerwowaną imprezę turystyczną.

 

 1. Usługi – wszelkie usługi oferowane i udostępniane Podróżnemu przez Serwis, w szczególności Rezerwacja lub nabycie Imprezy turystycznej, a także oferowane usługi dodatkowe.

 

 1. Rezerwacja- złożenie zamówienia na udział w Imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie bądź w siedzibie Organizatora. Przed dokonaniem Rezerwacji Podróżny zapoznaje się oraz akceptuje: Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym, opis Imprezy turystycznej, Politykę prywatności i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Złożenie Rezerwacji jest możliwe za pomocą Serwisu albo w siedzibie Organizatora.

 

 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Podróżnych, którzy wyrazili chęć na jego otrzymanie.

 

 1. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nagłym i nadzwyczajnym, niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć oraz któremu nie były w stanie zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, działanie o charakterze militarnym, atak terrorystyczny, wojna, zamieszki, strajki, akty władzy i stan pandemii.

 

III Zasady ogólne

 

 1. Do korzystania z Serwisu należy dysponować komputerem/notebookiem/telefonem z przeglądarką internetową, dostępem do poczty elektronicznej oraz połączeniem z internetem. Korzystanie z Serwisu nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Podróżnego.

 

 1. Organizator w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Podróżnego.

 

 1. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją: Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym, opisem Imprezy turystycznej, Polityką Prywatności, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 

 1. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie.

 

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Podróżny może dokonać rezerwacji, zawarcia Umowy w imieniu osoby trzeciej pod warunkiem posiadania ważnego w świetle prawa pełnomocnictwa. Za działania bez pełnomocnictwa albo z przekroczeniem jego granic Podróżny ponosi pełną odpowiedzialność. Jeżeli Podróżny dokonuje rezerwacji w imieniu osób trzecich tym samym oświadcza, że posiada zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji i umowy. Jeżeli w rezerwacji występują osoby małoletnie zgodę taką wyrażają opiekunowie prawni osób małoletnich.

 

 1. Dane osoby, na którą rezerwacja jest złożona, powinny być zgodne z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym. Niepodanie lub podanie niepełnych, niepoprawnych, fałszywych danych osobowych może skutkować niedostarczeniem istotnych informacji dotyczących realizacji Rezerwacji i Umowy ponadto może skutkować dodatkowymi kosztami. Podróżny zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania osobom trzecim w imieniu których dokonuje rezerwacji i zawarcia umowy do przekazania wszelkich informacji wskazanych od Organizatora a także do przekazywania Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z realizacją Imprezy turystycznej.

 

 1. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych osobowych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

 

IV Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

 

 1. W celu skorzystania z serwisu podróżny nie musi zarejestrować indywidualnego konta.

 

 1. Organizator określa w Serwisie niezbędne informacje umożliwiające Podróżnemu wybór konkretnej imprezy turystycznej m.in.:

 

1) trasę wyjazdu w tym miejsce i datę wyjazdu;

 

2) opis Imprezy turystycznej;

 

3) czas trwania imprezy turystycznej;

 

4) cenę imprezy turystycznej;

 

4) świadczenia zawarte w cenie;

 

5) cenę za świadczenia dodatkowe dostępne przy danej imprezie turystycznej np. dodatkowe ubezpieczenia, wycieczki fakultatywne, parking, dopłaty do pokoju 1 osobowego;

 

6) opis hotelu;

 

7) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania wg przepisów kraju pobytu;

 

8) Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowym formularzem informacyjnym;

 

9) Politykę prywatności;

 

10) Ogólne Warunki Ubezpieczenia;

 

V Zasady korzystania z Serwisu


 1. Podróżny dokonuje wyboru imprezy turystycznej spośród dostępnych w serwisie imprez turystycznych przy użyciu wyszukiwarki na stronie głównej serwisu lub poprzez wybór dostępnych imprez turystycznych wraz z cenami.

 

 1. Po wyświetleniu przez Podróżnego wybranej imprezy turystycznej, Podróżny zostanie poproszony o wypełnienie formularza rezerwacyjnego poprzez wprowadzenie wymaganych danych osobowych Podróżnego oraz zgłoszonych przez niego osób w imieniu których dokonuje rezerwacji (płeć, imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, datę urodzenia, nr telefonu i adres mailowy).

   

 1. Podróżny potwierdza wprowadzone dane osobowe, akceptuje i wyraża zgodę:

 

1) na przetwarzania danych osobowych jego i Uczestników na potrzeby realizacji rezerwacji i umowy, a także jej zawarcia;

 

2) na zawarcie umowy na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym wyświetlonym w serwisie;

 

 

 1. Podróżny otrzymuje maila potwierdzającego złożenie rezerwacji z numerem rezerwacji oraz szczegółami rezerwacji i płatności za imprezę turystyczną, wysokości zaliczki i kosztach usług dodatkowych. Ponadto otrzymuje mailowo: Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowy formularzem informacyjnym, Politykę prywatności, Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Powyższe dokumenty Organizator udostępnia również w siedzibie Organizatora.

 

 1. Warunki i sposoby płatności są dostępne w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji w wiadomości e-mail wysyłanej do Podróżnego. Poprzez skorzystanie z linka zamieszczonego w mailu Podróżny ma możliwość sprawdzenia bieżącego stanu swojej Rezerwacji i kwotę pozostałą do zapłaty.

 

 1. Podróżny może wejść w moduł płatności elektronicznych i wybrać sposób płatności. Podróżny dokonuje wyboru rodzaju płatności (zaliczka lub pełna płatność) oraz sposobu płatności za imprezę turystyczną. Możliwe sposoby płatności:

 

1) płatności e-przelewem (automatyczny przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatniczego „przelewy24”

 

2) przelew zwykły na numer rachunku bankowego, wygenerowanego w wiadomości e-mail wysłanej do Podróżnego po dokonaniu Rezerwacji (w tytule przelewu należy podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko Podróżnego oraz Uczestników).

 

3) płatność gotówką w siedzibie Organizatora.

 

 1. Po zaksięgowaniu płatności Podróżny otrzymuje maila z potwierdzeniem dokonania rezerwacji oraz szczegółami rezerwacji oraz Organizator albo Agent wysyła podpisaną przez siebie Umowę. Podróżny przez dokonanie wpłaty ceny za imprezę turystyczną (części lub całości) akceptuje i zawiera Umowę wraz z jej integralnymi częściami.

 

 1. Podróżny otrzymuje aktualne informacje dotyczące zarezerwowanej imprezy turystycznej w tym godziny wylotów/wyjazdu i informacje praktyczne najpóźniej na dwa dni przed Rozpoczęciem imprezy turystycznej. Podróżny powinien 24 h przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej potwierdzić rozkład wylotu/wyjazdu u Organizatora. W przypadku zmiany godziny wyjazdu/wylotu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Podróżnego.

 

 1. Realizacja Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach turystycznych wraz ze standardowym formularzem, opisem Imprezy turystycznej, Polityką prywatności, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania niezapłaconych rezerwacji, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Podróżnego, w przypadku uznania ich za nadużycie, złamanie postanowień Regulaminu lub stwierdzenia podejrzanego czy nietypowego ruchu ze strony Podróżnego.

 

 1. W przypadku braku zapłaty całości albo części ceny (zaliczki) imprezy turystycznej w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji dokonanej przez Podróżnego.

 

VI Płatność za Imprezę turystyczną

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej serwisu albo w siedzibie Organizatora są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

 1. Cena zarezerwowanej/zakupionej Imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie prezentowanym w Serwisie/siedzibie Organizatora plus usługi dodatkowe jeżeli zostaną wybrane przez Podróżnego.

 

 1. Cena wskazana w końcowym wyliczeniu oraz w Umowie może ulec zmianie w sytuacjach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach turystycznych.

 

 1. Podróżny zobowiązany jest do zapłaty ceny za imprezę turystyczną na zasadach i w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Udziału w Imprezach turystycznych.

 

VII Odstąpienie od Umowy

 

 1. Odstąpienie od zawarcia Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach turystycznych.

 

 1. W związku z brzmieniem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz obsługą Podróżnych w ramach Serwisu można składać do Organizatora w formie pisemnej na adres mail: biuro@ekarpaty.pllub pocztą na adres: Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o., ul. Rynek 19, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko Podróżnego, dane kontaktowe oraz dokładny opis reklamacji Usługi.

 

 1. Organizator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Podróżny zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. Zasady zgłaszania i odpowiedzi na reklamację dotyczących realizacji Imprezy turystycznej zostały określone w Ogólne Warunki Uczestniczenia w Imprezach turystycznych.

 

IX Ochrona danych osobowych

 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem Serwisu. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Organizatora zawiera zakładka: Polityka prywatności.

 

X Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego obowiązującego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO

 

 1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 1. Podróżni mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

 

 1. a) telefonicznie: + 48 885 446 039

 

 1. b) e-mailowo: biuro@ekarpatyl.pl

 

 1. c) pisemnie na adres: Grupa Eko-Karpaty Sp. z o.o., ul. Rynek 19, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 

 1. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne pozostałe postanowienia Regulaminu będą ważne i pozostają w mocy.